Numer postępowania:

4-PN/2020

Łódź, dnia 04 grudnia 2020 roku

Strona internetowa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII ust. 1 Warunków Zamówienia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego na zasadach określonych w Warunkach Zamówienia, dla zamówienia którego wartość przekracza kwotę 30.000 euro – przeliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477), a jednocześnie nie przekracza, kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), na zadanie pod nazwą ZAPEWNIENIE USŁUGI HOTELARSKIEJ ORAZ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH, Zamawiający, zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną Wykonawcom w każdy kryterium oceny ofert
i łączną punktację oraz klasyfikację złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

CENTRAL FOUND OF IMMOVABLES Sp. z o.o.

Plac Zwycięstwa 2

90-312 Łódź

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza według ustalonego kryterium, jakim była cena. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia.

Oferta zajęła 1 miejsce.

Klasyfikacja złożonych ofert:

Numer oferty Nazwa Wykonawcy Przyznane punkty
w kryterium cena
Łączna punktacja Klasyfikacja złożonych ofert
1 POLSKI HOLDING HOTELOWY Sp. z o.o. Ul. Komitetu Obrony Robotników 39G 02-148 Warszawa 82,32 82,32 3
2 APERTA GROUP ALICJA NOWAKOWSKA Ul. Majdańska 1 04-088 Warszawa 94,00 94,00 2
3 CENTRAL FOUND OF IMMOVABLES Sp. z o.o. pl. Zwycięstwa 2 90-312 Łódź 100,00 100,00 1

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (brutto) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia
1 POLSKI HOLDING HOTELOWY Sp. z o.o. Ul. Komitetu Obrony Robotników 39G 02-148 Warszawa 604.100,00 PLN 562 976,80 PLN
2 APERTA GROUP ALICJA NOWAKOWSKA Ul. Majdańska 1 04-088 Warszawa 529.004,00 PLN 562 976,80 PLN
3 CENTRAL FOUND OF IMMOVABLES Sp. z o.o. pl. Zwycięstwa 2 90-312 Łódź 497.280,00 PLN 562 976,80 PLN

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI

W tym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

W tym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

Michał Owczarski

Leave a Reply

Czy chciałbyś otrzymywać informacje o naszych nowościach i promocjach? Zapisz się do naszego newslettera!
SUBSKRYBUJ
close-link
Newsletter